Pravidlá a podmienky serveru Vlasyaucesy.sk

 1. Každý užívateľ serveru Vlasyaucesy.sk je povinný riadiť sa pravidlami a podmienkami tohto serveru.
 2. Užívateľom služieb Serveru je každá osoba, ktorá Server používa, pri využívaní služieb tohto Serveru pristúpila k týmto Podmienkam; alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby Serveru.
 3. Prevádzkovateľ serveru Vlasyaucesy.sk (ďalej len Server) je oprávneným prevádzkovateľom a správcom Serveru (ďalej len Správca). V rámci prevádzky tohto Serveru poskytuje Správca služby, ktoré umožňujú užívateľom čítať, prezerať či vkladať na Server textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len Dáta). Služby Serveru môžu umožňovať tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Pri používaní jednotlivých služieb môže Server využívať ponúkané služby prepojených serverov. Služby uľahčujú užívateľovi aj prístup na ďalšie servery prevádzkované Správcom.
 4. Podmienkou pre vstup či využitie služieb Serveru je pristúpenie užívateľa k Podmienkam. Užívateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, sa považuje za užívateľa, ktorý pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam. Pristúpením k Podmienkam užívateľ pristupuje k týmto Podmienkam a akceptuje všetky ich ustanovenia.
 5. Pri využití služieb Serveru je užívateľ povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované Správcom.
 6. Pre Dáta, ktoré užívateľ na Server vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránkach Serveru, prostredníctvom ktorých užívateľ Dáta vkladá. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať.
 7. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach užívateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, prevádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, odovzdávať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané zo služieb Serveru ani z nich vytvárať odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Serveru na akékoľvek účely odporujúce zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Serveru využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Serveru, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.
 8. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Serveru môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery (ďalej len Prepojené servery). Prepojené servery nie sú kontrolované Správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. Správca nie je zodpovedný za žiadnu formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Serveru neznamená, že by Správca schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.
 9. Pôvodcom obsahu serveru sú autori príspevkov, ktorí poskytli Správcovi Serveru právo použiť svoje diela ich oznámením verejnosti, prípadne ďalšími spôsobmi použitia. Správca serveru neodpovedá za obsah príspevkov ani za obsah ich obrazovej dokumentácie.
 10. V prípade, že užívateľ serveru poskytne správcovi serveru svoje údaje, ktorými sa rozumejú e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefón, adresa a iné údaje, môže užívateľ požiadať správcu o vymazanie týchto dát z databázy Správcu a to aj bez udania dôvodov. Správca tak učiní na základe písomnej žiadosti užívateľa, ktorý žiadosť doručí správcovi formou doporučeného listu na adresu Triax CZ s.r.o., Měcholupy 25, 335 51 Měcholupy, Česká republika. Vymazanie potom Správca vykoná do 30 dní odo dňa doručenia tohto prehlásenia Správcovi. O vykonaní tohto kroku nie je Správca užívateľa povinný informovať.
 11. Užívateľ berie na vedomie, že Dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou osobou. Správca ale nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých užívateľov alebo k ich účtom alebo k príslušnej databáze Správcu či jeho partnerov využívajúcich služby Serveru a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.
 12. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním akýchkoľvek e-mailových správ do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Pôvodcom týchto e-mailov je Správca Serveru. E-mailová správa môže mať informačný charakter alebo formu obchodného oznámenia Správcu alebo klientov a komerčných partnerov Správcu. Tieto aktivity nie sú považované za nevyžiadané alebo za tzv. spam zo strany Správcu. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť správcovi serveru prostredníctvom služby Napíšte nám (odkaz je umiestnený v päte stránky serveru) alebo využitím tejto funkcie odhlásenia v päte zasielanej e-mailovej správy. V prípade požiadaviek na 100% garanciu odhlásenia zasielania e-mailov doručí toto odhlásenie užívateľ Správcovi formou doporučeného listu na adresu Triax CZ s.r.o., Měcholupy 25, 335 51 Měcholupy, Česká republika. Odhlásenie potom Správca vykoná do 30 dní odo dňa doručenia tohto prehlásenia Správcovi. O uskutočnení tohto kroku nie je Správca užívateľa povinný informovať.
 13. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Serveru odovzdá svoje písomné príspevky, články, názory, pripomienky, fotografie, ilustrácie alebo iný obsah (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Správcovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zák. č. 383/1997 Z.z., o autorskom práve (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neodmedzené práva na vykonávanie akýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Správcovi povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Správcu k príspevkom nenáleží užívateľovi úplata.
 14. Správca je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb Serveru jednotlivých užívateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa užívateľov služieb Serveru. Je oprávnený zverejňovať tieto informácie. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť užívateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo popr. identifikovaný. Užívateľ služieb Serveru s týmto výslovne súhlasí.
 15. Správca je oprávnený odtajniť údaje užívateľa Serveru, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych konaní vedených so Správcom, alebo proti Správcovi; aby boli chránené či bránené práva Správcu alebo prevádzkovateľov Prepojených serverov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov produktov Správcu, poskytovaných v rámci tohto Serveru alebo tretích osôb.
 16. Správca prehlasuje, že zavedeniu služieb Serveru sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktorá by pri riadnom využívaní služby Serveru mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
 17. Správca nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Serveru ani za spôsob akým služby Serveru využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Serveru užívateľmi či tretími osobami.
 18. Správca nenesie žiadnou zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Serveru alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 19. Správca je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.
 20. Správca je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Serveru. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
 21. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb Serveru po vykonaní týchto zmien Správcom, považuje sa to za bezvýhradný súhlas so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
 22. Služby Serveru môžu odosielať užívateľom Serveru správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, ktorými užívateľ dostáva požadované informácie. Správca je oprávnený informovať touto formou užívateľa o službách Serveru, funkciách, prevádzke, novinkách, zasielať mu obchodné informácie klientov Serveru atď.
 23. Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Serveru alebo týchto Podmienok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom služby Napíšte nám v menu.
 24. Zmenou oprávneného Správcu tieto podmienky nezanikajú a v plnom zmení z nich plynúce práva a povinnosti prechádzajú na nového Správcu.
 25. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.