1. Súťažiacim, pokiaľ nie je uvedené inak, sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 3. Pokiaľ nie je v čiastkových pravidlách k súťaži uvedené inak, rozhoduje o výhercovi losovanie členov redakčného tímu magazínu Vlasy a účesy.
 4. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
 5. Každá čiastková súťaž môže mať spresnené pravidlá, ktoré sú súčasťou informačnej stránky o súťaži. Účastník súťaže je povinný riadiť sa takto spresnenými podmienkami.
 6. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku viacnásobnej registrácie, nemá nárok na výhru.
 7. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí uvedú platný e-mail, registrujúci sa cez Facebook, alebo nám na uvedený e-mail u danej súťaže zašlú okrem súťažnej informácie tiež kompletné registračné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón, ulice a popisné číslo, mesto, PSČ, štát, alebo uvedú tieto dáta do príslušného formulára na stránke súťaže. Požiadavky budú vždy špecifikované v pravidlách príslušnej súťaže.
 8. Súťažiaci berie na vedomie, že na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok a nemožno sa ich domáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 9. Všetci účastníci súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a súčasne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov, ktoré uviedli pri registrácii do súťaže a ich uchovanie aj v čase po skončení súťaže. Účastníci súťaže ďalej súhlasí s využitím osobných údajov, ktoré v rámci súťaže poskytli, na marketingové a reklamné účely správcu, organizátora a firiem organizátorom alebo správcu zastupovanými. Účastník súťaže je oprávnený písomne, formou doporučeného listu, požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom vedené, a to raz za kalendárny rok bezplatne, inak za úhradu. Súčasne má účastník súťaže právo formou doporučeného listu požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z evidencie správcu.
 10. Každý účastník súťaže, ktorý v rámci súťaže poskytne svoj e-mail, poskytuje týmto správcovi a prevádzkovateľovi právo zasielať na tento e-mail informačné e-maily, newslettre a obchodné oznámenia súvisiace s obsahom webov, magazínov a shopov správcu a prevádzkovateľa, ako aj jeho obchodných partnerov.
 11. Všetci účastníci súťaže ďalej potvrdzujú, že sú súčasne oboznámení s Pravidlami používania serveru Vlasyaucesy.sk a súhlasí s nimi.
 12. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena na internetových stránkach www.vlasyaucesy.sk a na všetkých ďalších webových stránkach venovaných súťaži v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže a na partnerských serveroch.
 13. Správcom v zmysle zákona a usporiadateľom súťaže je spoločnosť Triax CZ s. r. o. so sídlom Nádražní 66, 70200 Ostrava, Česká republika. Pre všetku písomnú doporučenú korešpondenciu s organizátorom súťaže a správcom používajte adresu: Triax CZ s. r. o., Měcholupy 25, Měcholupy, 33551, Česká republika.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celý čas jej trvania.
 15. Pre písomnú komunikáciu v súvislosti so súťažou nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára a ako predmet uveďte názov súťaže.