05-zlatica-puskarova-ples-v-opere-2016-slovensko-bratislava

Ples v opere 2016 Bratislava – Zlatica Puškárová