04-nelly-jane-gebertova-bomton-brumlovka-promeny-aichi-2015

Premeny AICHI 2015 (13. ročník) – Nelly Jane Gebertová, Bomton Brumlovka, Praha (premena 3)